streda 25. november 2020

Inšpirujte sa

 


Hospodárska a sociálna politika
spravodlivá Európa?NAŠE KORENE:
KRESŤANSKÉ SOCIÁLNE MYSLENIE
 • Ignace Berten o.p.

   

  Solidárna Európa?


  Európska únia zdanlivo upustila od vytvorenia sociálneho spoločenstva založeného na solidarite; otvorila sa globalizácii, ktorá je vedená slepým finančným kapitalizmom, ktorý zašľapuje priemyselný a produktívny kapitalizmus. Politickým rozhodnutím bola Európa vydaná napospas trhu ku škode jej občanov a predovšetkým tých najzraniteľnejších.  

   

  “Avšak vy ste chudobného znevážili”, hovorí sv. Jakub (2,6). Pápež František sa tiež veľmi jasne vyjadril k nutnej potrebe pre politickú reformu: “Nevyhnutnosť riešiť štrukturálne príčiny chudoby už nepočká, a to nielen z dôvodu pragmatickej potreby získať výsledky a usporiadať spoločnosť, ale najmä preto, aby sa spoločnosť uzdravila z choroby, ktorá ju robí krehkou, ba nehodnou a ktorá zaručene povedie k novým krízam. (…) Dokedy sa radikálnym spôsobom nevyriešia problémy chudobných a ľudia sa nevzdajú absolútnej autonómie trhov i finančných špekulácií tak, že sa postavia proti štrukturálnym príčinám nejednoty, dovtedy sa nevyriešia problémy sveta a v konečnom dôsledku ani žiadne iné problémy. Nerovnosť je koreňom každého sociálneho zla. Ľudská dôstojnosť každej osoby a spoločné dobro všetkých sú pojmami, ktoré by mali zvnútra utvárať podobu celej ekonomickej politiky” (Evangelii gaudium, 202, 203).

   

  čítať ďalej

   

   

   

  "(...) je nevyhnutné, aby tie bohatstvá, ktoré sa vďaka hospodárskemu a spoločenskému pokroku trvalo znásobujú, boli pridelené jednotlivcom či triedam tak, aby ostal zachovaný onen spoločný úžitok všetkých (...)". Pápež Pius XI. (Quadragesimo anno, 57-58)

   

   

  "Dokedy sa radikálnym spôsobom nevyriešia problémy chudobných a ľudia sa nevzdajú absolútnej autonómie trhov i finančných špekulácií (...), dovtedy sa nevyriešia problémy sveta. Pápež František (Evangelii Gaudium, 202)

   


  Žiť dobročinne znamená nehľadieť na svoje vlastné záujmy, ale niesť bremeno tých najslabších a najchudobnejších medzi nami.

   

   

 • Peter Henrich o.p.

   

  Sociálne usporiadané trhové hospodárstvo


  Katolícka sociálna náuka zastáva model voľného a sociálne usporiadaného trhového hospodárstva. Odvodením z ponuky a dopytu vzniká na trhu trhová cena pre vyrobený tovar a služby. „Ak podnik prináša zisk, znamená to, že náležite používa výrobné faktory a ľudské potreby primerane uspokojuje.“ (CA 35)

   

  Pri trhovo-hospodárskom usporiadaní sa jedná o decentrálny systém rozhodovania, pri ktorom ani štátne ani spoločenské inštancie nerozhodujú o produktoch a službách určených na obchod. Taktiež neexistujú žiadne centrálne určené výrobné ciele. „Kým existuje vzájomná a všeobecná dôvera, trh je ekonomickou inštitúciou, umožňujúcou stretnutie medzi ľuďmi ako ekonomickými činiteľmi, ktorí používajú zmluvu ako pravidlo svojich vzťahov a navzájom si vymieňajú tovar a služby, aby uspokojili svoje potreby túžby. Trh je podriadený princípom takzvanej výmennej spravodlivosti, ktorá riadi práve vzťahy dávania a prijímania medzi rovnocennými subjektmi” (CiV 35).

   

  čítať ďalej

   

   

   

  "(...) je nevyhnutné, aby tie bohatstvá, ktoré sa vďaka hospodárskemu a spoločenskému pokroku trvalo znásobujú, boli pridelené jednotlivcom či triedam tak, aby ostal zachovaný onen spoločný úžitok všetkých (...)". Pápež Pius XI. (Quadragesimo anno, 57-58)

   

   

  "Dokedy sa radikálnym spôsobom nevyriešia problémy chudobných a ľudia sa nevzdajú absolútnej autonómie trhov i finančných špekulácií (...), dovtedy sa nevyriešia problémy sveta. Pápež František (Evangelii Gaudium, 202)

   


  Žiť dobročinne znamená nehľadieť na svoje vlastné záujmy, ale niesť bremeno tých najslabších a najchudobnejších medzi nami.

   

   

 • Prof. Johan Verstraeten

   

  Spravodlivosť v Katolíckom sociálnom myslení


  Katolícke sociálne učenie nedefinuje len charitu a solidaritu, ale aj  spravodlivosť. V nej rozlišujeme tri aspekty: všeobecnú spravodlivosť, spravodlivosť pri rozdeľovaní a spravodlivosť pri výmene.

   

  Na prvom mieste spočíva povinnosť každého občana v tom, aby prispieval k dobru všetkých. Už v stredovekej Európe to bol Tomáš Akvinský, ktorý to pomenoval pojmom všeobecnej spravodlivosti, resp. pravidlom spravodlivosti. Tu potvrdil základné úvahy Aristotela, že spravodlivosť je najdokonalejšou zo všetkých čností, pretože ľudské skutky sú zamerané na druhých a na všeobecné blaho. Iba nedávno použili americkí biskupi tento výraz  „spravodlivosť účasti“, pokiaľ ide o povinnosť každého občana, „aktívne a produktívne sa zapojiť do spoločenského života.“ Úlohou každého občana je vyrábať výrobky, poskytovať služby, ako aj vytvárať nemateriálne a duchovné hodnoty“, ktoré prispievajú k blahu celej spoločnosti. Tieto nezahŕňajú len ekonomické činnosti, ale aj iné, spoločnosť obohacujúce, akými sú umenie, poézia, pohostinnosť, dobrovoľnícke práce, kontemplácia, pozornosť, finančná podpora, opatrovanie, atď. (Economic Justice for All, 71).

   

  čítať ďalej

   

   

   

  "(...) je nevyhnutné, aby tie bohatstvá, ktoré sa vďaka hospodárskemu a spoločenskému pokroku trvalo znásobujú, boli pridelené jednotlivcom či triedam tak, aby ostal zachovaný onen spoločný úžitok všetkých (...)". Pápež Pius XI. (Quadragesimo anno, 57-58)

   

   

  "Dokedy sa radikálnym spôsobom nevyriešia problémy chudobných a ľudia sa nevzdajú absolútnej autonómie trhov i finančných špekulácií (...), dovtedy sa nevyriešia problémy sveta. Pápež František (Evangelii Gaudium, 202)

   


  Žiť dobročinne znamená nehľadieť na svoje vlastné záujmy, ale niesť bremeno tých najslabších a najchudobnejších medzi nami.

   

   

Zrealizujme to:
NÁVRHY KRESŤANSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
VIAC NÁVRHOV

KAB


 

Definovať európsku minimálnu mzdu ako spodnú hranicu

KAB


 

Pakt sociálnej stability s mierami dávok podľa tzv. modelu „koridoru

Nemecké združenie Caritas

Photographer: Lim Yong Hian
 

Zachovať úľavy na daniach pre činnosti všeobecného záujmu

KAB


 

Zaviesť 30-hodinový pracovný týždeň v Európe

Nemecké združenie Caritas


 

Podporovať doprevádzajúce opatrenia pre udržateľné začlenenie dlhodobo nezamestnaných

Caritas Europa

 

Monitorovať efektívnu implementáciu rómskej politiky

KAB


 

Zaviesť nedeľu ako spoločný deň odpočinku v Európe

KAB


 

Minimálne zdanenie podnikov, majetku, dedičstva a kapitálového zisku

Federcasse

 

EÚ by mala podporovať zodpovednejší model bankovníctva

http://www.theeuropeexperience.eu/