Wednesday 25. November 2020

What can the EU do?

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

Koordinácia hospodárskej politiky členských štátov siaha až do začiatkov európskeho projektu, keď bolo v roku 1957 vytvorené Európske hospodárske spoločenstvo. Odvtedy osemnásť členských krajín ešte zintenzívnilo túto koordináciu tým, že prijali euro ako svoju menovú jednotku. Prehĺbením koordinácie reagovala EÚ aj na súčasnú finančnú krízu, keď prijala rámec opatrení na posilnenie fiškálneho a hospodárskeho dohľadu (napr. balík 2 resp. 6 legislatívnych aktov, banková únia, euroval), aby tým zaistila finančnú stabilitu.    

 

Zodpovednosť za tzv. priame dane majú však jednotlivé členské štáty. Na druhej strane EÚ má právomoc konať vo veciach týkajúcich sa väčšiny nepriamych daní, ako napr. DPH, ktoré môžu mať dopad na hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu. Práve vnútorný trh ako jeden z hlavných znakov Únie umožňuje, aby sa osoby, tovar, služby, spoločnosti ako i kapitál pohybovali v rámci celej EÚ tak voľne ako sa môžu v rámci jednej krajiny.

 

Je dôležité tiež spomenúť, že projekt európskej integrácie nesleduje len ekonomické ciele. Má tiež sociálne rozhranie, ktoré zaväzuje EÚ napomáhať k vysokej úrovni zamestnanosti, sociálnej ochrane a sociálnemu začleneniu.

 

EÚ má teda spoločne s členskými štátmi zodpovednosť v oblastiach zamestnania, pracovných podmienok, sociálnych vecí ako aj posilnenia rovnosti mužov a žien. V súlade so stratégiou rastu Európa 2020 sa Európska stratégia zamestnanosti usiluje o vytvorenie viac pracovných miest a o lepšiu koordináciu národných stratégií zamestnanosti.

 

Jedna z kľúčových iniciatív Európy 2020 sa tiež zameriava na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pomocou opatrení siahajúcich od pracovného trhu a minimálnej mzdy až po lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ubytovanie.

 

Okrem poskytovania finančnej pomoci na vytváranie pracovných miest a zvýšenie sociálnej ochrany, EÚ tiež podporuje opatrenia zamerané na zmenšenie rozdielov v úrovni rozvoja rozličných regiónov, aby tak zaistila územnú súdržnosť v rámci EÚ.

 

   

 

http://www.theeuropeexperience.eu/